Adatkezelési tájékoztató

1./Általános rendelkezések
Jelen üzletszabályzat a Dead Pony Tattoo Studio(a továbbiakban Tetováló Szalon) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános jogi, üzleti és adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza.
A Dead Pony Tattoo StudioTetováló Szalont üzemeltető egyéni vállalkozó/jogi személy adatai:
Cégnév: Álmos Alex e.v.
Székhely: 1062 Andrássy út 99. fszt. 6.
Adószám: 68108067 – 1 – 42
Bejegyzési szám/Cégjegyzékszám:-
Képviseli: Álmos Alex

2./ Az Üzletszabályzat hatálya

Jelen Üzletszabályzat 2018. 09. 13. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Az Üzletszabályzatban leírt rendelkezések külön kikötés nélkül is kötelezőek a felekre.

Külön megállapodással az Ügyfél és a Tetováló Szalon közös megegyezésével az Üzletszabályzat egyes rendelkezéseitől el lehet térni.

A jelen Üzletszabályzattal nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
3./ Az Üzletszabályzat Ügyfél által történő elfogadása

A Tetováló Szalon minden esetben gondoskodik arról, hogy az Ügyfél jelen Üzletszabályzatot előzetesen megismerhesse. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti, ennek érdekében a Tetováló Szalon mindenki számára hozzáférhető módon és helyen tartja, valamint hivatalos facebook oldalán elérhetővé teszi.

Ha az ügyfél által kért szolgáltatás értéke a 300.000 Ft értéket meghaladja és amennyiben az ügyfél az ellenértéket készpénzben teljesíti a szolgáltatás nyújtását megelőzően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvényekben meghatározottak szerint kötelesek vagyunk ügyfél-átvilágítást végezni.

Az ügyfél‐átvilágítás során a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását kérhetjük.

Az azonosítás során a Tetováló Szalon az Ügyfél alábbi adatait köteles írásban rögzíteni:

a)természetes személy esetén

(1)családi és utónevét (születéskori nevét),

(2)állampolgárságát,

(3)lakcímét,

(4)születési helyet, időt

(5)anyja nevét

(6)az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak (azok) típusát(ait).

Természetes személy esetén az azonosítás során a Tetováló Szalon az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni:

(1)magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

(2)külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya

4./ Foglalóra és időpontfoglalásra vonatkozó egységes szabályok

Amennyiben a szolgáltatás összege előreléthatólag a 8000 Ft összeget meg fogja haladni a Tetováló Szalon jogosult foglalót kérni. Ügyfél a foglalót a szolgáltatás elvégzésének biztosítékául adja. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésére az Ügyfél érdekkörében felmerült okokból a meghatározott időpontban nem kerül sor, Ügyfél a foglalót elveszti. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésére a Tetováló Szalon érdekkörében felmerült okokból nem kerül sor, úgy a Tetováló Szalon köteles a foglalót az Ügyfél részére a tárgynapon visszaadni. Ügyfél köteles tudomásul venni, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan harmadik felek miatt a szolgáltatás elvégzésének konkrét időpontja a helyszínen változhat.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyszeri időpont módosítással élhet, erre vonatkozó igényét köteles a foglaló megadásakor rögzített időpont előtt legkésőbb 7 munkanappal Tetováló Szalonnak személyesen vagy telefonon jelezni. Amennyiben az ügyfél a módosítás során kínált új időpontot nem fogadja el, úgy a foglalót Ügyfél elveszti. A Tetováló Szalon által kiadott időpont kizárólag a Ügyfél és a Tetováló Szalon által egyeztetett mintára és annak elhelyezésére vonatkozik. Amennyiben Ügyfél a foglaló tárgyát képező mintát megváltoztatni kívánja, úgy az az Ügyfél érdekkörében felmerült okból nem megvalósult szolgáltatásnak minősül, és így Ügyfél a foglalót elveszti.

Felek az időpont foglalásról és a foglaló átadásáról külön megállapodást írnak alá.

5./ Tetoválás előtti beleegyező nyilatkozatra vonatkozó szabályok

A szolgáltatás megkezdése előtt az Ügyfélnek beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia, ami a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban tartalmaz egészségügyi tárgykörű kérdéseket. Amennyiben az Ügyfél a beleegyező nyilatkozatot nem írja alá a szolgáltatást nem veheti igénybe. Amennyiben az Ügyfél 16. életévét betöltötte, de 18 évesnél fiatalabb a hozzájáruló nyilatkozat szülői megerősítése is kötelező. A szülői megerősítéshez mindkét szülő aláírása szükséges, kivéve, ha a szülői felügyeleti jogkört csak egy személy gyakorolja.

Az ügyfél a beleegyező nyilatkozattal tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

• a tetováló nem felelős amennyiben allergiás reakció lép fel.

• szintén nem felelős az utókezelés során gondatlanságból kialakult fertőzés esetén.

• a tetoválás színe kifakulhat egyéni okokból, illetve a bőr sajátosságai miatt. Ez okból történő javítást 1 alkalommal igényelheti Ügyfél 1 hónapon belül a tetoválótól.

• a beavatkozás előtti bőrállapot visszaállítása nem lehetséges.

• bármilyen bőrkezelésben, lézeres szőrtelenítésben, plasztikai műtétben vagy egyéb testmódosító folyamatban volt része Ügyfélnek, az változást idézhet elő a tetoválás külsejében.

• A tetoválás végleges beavatkozás, amelynek eltüntetése nem áll módunkban.

6./ Tetoválásról készített képmás felhasználása

A tetoválásról a Tetováló Szalon fényképet készíthet, amelyet kizárólag olyan célból használhat fel, hogy referenciamunkaként a fényképfelvételt bemutathatja, internetes portáljára és Facebook felületére feltöltheti. A fényképfelvételek felhasználása szigorúan anoním módon történhet csak meg. Tilos a fényképek üzletszerű felhasználása és indokolatlanul nagy közönség felé történő nyilvánosságra hozatala. Az ügyfél a 5. pontban rögzített hozzájáruló nyilatkozaton kifejezetten megtilthatja a fényképek felhasználását.

7./ Adatvédelmi és Adatkezelési rendelkezések

Az Adatvédelmi és Adatkezelési rendelkezések külön függelékben kerülnek részletezésre, amely jelen szabályzat elválaszthatatlan melléklete.

8./ Záró rendelkezések

Jelen szabályzat aláírása napján lép hatályba.

1. sz. Függelék

Adatvédelmi és Adatkezelési rendelkezések

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

· tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

· az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 1062 Budapest Bajza utca 36.

e-mail útján az deadponytattoo@gmail.com e-mail címen,

telefonon +36 70 366 5733-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy

· a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

· a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

· köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

· az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Munkavállalói adatok kezelése

1. A munkaviszony létesítésekor a munkavállaló a munkaviszony létesítéséhez, a munkaviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja az Adatkezelő számára. Adatkezelő ezeken az adatokon felül nem gyűjt és nem kezel a munkavállalókra vonatkozó adatokat. A személyes adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása, valamint a Munka törvénykönyve.

2. A kezelt személyes adatok az alábbiak:

• Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

• A társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

• A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok.

3. Az adatok megismerésére jogosult személyek Adatkezelő ügyvezetője és megbízott könyvelője.

4. Adatkezelő a munkavállalóit évente kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatra küldi. A vizsgálat alapján kiállított orvosi alkalmassági dokumentumot az Adatkezelő részére át kell adni, de azon a munkavállaló személyes adatain felül csak annyi információ szerepelhet, hogy a munkavállaló a munkakör betöltésére alkalmas, vagy nem alkalmas. Ennek megfelelően Adatkezelő sem az orvosi alkalmassági vizsgálat céljából, sem pedig más célból nem kezel semmilyen szenzitív adatot, ami a munkavállalókkal lenne kapcsolatos.

5. Az adatkezelés időtartama a munkaviszony megszűnésének évét követő 6. naptári év utolsó napja, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.

Alvállalkozói adatok kezelése

1. Az adatkezelés célja az alvállalkozókkal kötött szerződések esetében a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatok kezelése. Az adatkezelés az adatkezelő és az alvállalkozó által létrejött szerződés alapján történik.

2. A kezelt adatok köre: az adatkezelő és az érintett alvállalkozó között létrejött szerződésben szereplő személyes adatok, legfőképpen a kapcsolattartó név, telefonszám, e-mail cím, elérési cím adatai.

3. Az alvállalkozók személyes adatait a cég ügyvezetése, a szolgáltatást elvégző személy és a megbízott könyvelője ismerheti meg.

4. Az adatkezelés ideje a szerződés teljesítésének időpontjáig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig tarthat.

Kamerarendszerrel összefüggő adatkezelés

1. Amennyiben az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, abban az esetben jól látható helyen és jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek számára a tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) helyezünk el. A munkavállalókat a kamerarendszeres megfigyeléssel kapcsolatban írásban tájékoztatjuk.

2. Adatkezelő összesen 1 db kamarát üzemeltet, amelyből 1 darab a bejáratokat (fő ill. mellék) figyeli. A kamerarendszer központi egysége a mennyezeti sarokban, a villanyóradobozon található.

3. A rögzített felvételeket főszabályként három munkanapig tároljuk, kivéve, ha valamely tevékenység vagy körülmény olyan kivételes esetet jelent, amikor – a célhoz kötöttség elvével és az elvégzett érdekmérlegelés teszttel összhangban, valamint a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve – a felvételeket három munkanapnál hosszabb időtartamig szükséges megőrizni.

4. A felvételek őrzésének helye: a kameratest

5. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából Adatkezelő, továbbá az üzletvezető jogosult.

Egészségügyi adatok kezelése

1. Egészségügyi dokumentáció adatai: bármilyen olyan adat, mely egészségügyi vonatkozású, vagy arra kihatással lehet az Adatkezelő döntése alapján.

2. Az adatkezelés alapja az Érintett önkéntes hozzájárulása.

3. Amennyiben az egészségügyi dokumentációba tartozó bármely személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő minőségű teljesítésére nem tud garanciát vállalni. Az adatközlés elmaradása vagy hiányos volta miatt az Adatkezelő egyéni belátása szerint eldönti, hogy a Szolgáltatás teljesítését vállalja vagy nem vállalja.

4. Az adatkezelés időtartama 5 év, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.

5. Az alvállalkozók személyes adatait a cég ügyvezetése, a szolgáltatást elvégző személy ismerheti meg.

6. Egészségügyi adatok továbbításra és adatfeldolgozásra átadásra nem kerülnek.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

· Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

· Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adattovábbítás

Adatkezelő az Ügyfelektől származó adatokat, ideértve különösen az egészségügyi adatokat nem továbbítja harmadik félnek.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

· az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

· az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

· a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ajánlatkérés